Sanayi kuruluşlarının hemen hemen hepsinde su ve sıvı madde ihtiyacı kaçınılmazdır. Kullanılan suyun yada sıvı maddenin ise çeşitli proseslerden sonra sistemden çıkışı söz konusudur. Bu çıkış genellikle alıcı ortama yada kanalizasyona  deşarjdır. Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları su kirliliğine direkt yada dolaylı olarak etki eder. Su kirlenmesi doğal hayatı sürekli olarak olumsuz etkileyebileceği ve kontrolünün yaşam kalitemizi daha da arttıracağı için çeşitli yasa ve yönetmeliklerle sanayi, kentsel, nüfus, zirai yada kimyasal kaynaklı kirleticileri olan kuruluşlar kontrol edilmektedir.
 
Bu anlamda günümüzde yürürlükte olan 25687 Nolu Resmi Gazetede 31 Aralık 2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”dir. Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektir. Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama  esasları ve yasaklarını, atık suların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak  izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar. Bu yönetmeliklerin dışında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” yayınlanarak yapılması gerekenler bildirilmiştir. 
 
 • Ph,Sıcaklık, İletkenlik,Tuzluluk
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Koi)
 • Yağ Gres, Hidrokarbon
 • Nitrit, Nitrat, Sülfat
 • Krom+6, Toplam Krom
 • Çökebilir Katı Madde
 • Askıda Katı Madde (AKM)
 • Klorür, Florür
 • Fenol, Fosfor
 • Amonyum Azot
 • Demir
 • Numune Alma